O NAS

NASZA HISTORIA
Centrum Wolontariatu w Łowiczu powstało w 2001 roku przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, początkowo jako 15 osobowa grupa nieformalna, która niosła pomoc w nauce dzieciom z rodzin najuboższych i kryminogennych. W 2002 roku nastąpiło sprecyzowanie celów i zadań oraz pozyskanie nowych wolontariuszy i zwiększenie dostępności świadczeń. Nawiązano współpracę z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Łodzi, dzięki której wzięliśmy udział w rocznym projekcie pn. Lokalna Galaktyka Wolontariatu i przeszkolono nam wolontariuszy na koordynatorów pracy wolontarystycznej. W roku 2004 otrzymaliśmy dyplom i logo Centrum Wolontariatu oraz zgodę na wejście do Sieci Wolontariatu w Polsce.W roku 2005 wzięliśmy udział w konkursie Barwy Wolontariatu i zajęliśmy II miejsce w województwie łódzkim. W roku 2006 odbyła się rejestracja Stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym w Łodzi i zaczęliśmy działalność, już jako samodzielna jednostka pozarządowa „NON PROFIT”.W roku 2007 pozyskaliśmy własną siedzibę w Łowiczu o powierzchni 214 m2 oraz otrzymaliśmy decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wpisu do wykazu instytucji, fundacji i stowarzyszeń. Ponadto realizowaliśmy projekt pn. Warto Być – Łowickie Centrum Aktywnej Komunikacji – dzięki dotacji Leopolda Kronenberga oraz uzyskaliśmy certyfikat Pomarańczowej Linii.

W roku 2008 utworzyliśmy salę rehabilitacyjną i wyposażyliśmy ją w sprzęt specjalistyczny.

W 2009 roku rozpoczęliśmy realizację projektu PEAD, przy współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi. W III kwartale 2009 zorganizowaliśmy warsztaty terapeutyczne dla 30 – osobowej grupy osób niepełnosprawnych intelektualnie.

NASZA MISJA

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu NADZIEJA kierując się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka przeciwdziała wszelkim formom patologii wśród dzieci i młodzieży, pomaga im rozwijać potencjał twórczy, intelektualny i emocjonalny.
Prowadzimy:

 • Świetlicę Środowiskową z dożywianiem dla dzieci z terenu Łowicza,
 • Punkt Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie AZYL,
 • Punkt Pierwszego Kontaktu SZANSA – dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin,
 • Szkołę Rodzenia i Poradnictwo Laktacyjne.

Obejmujemy także rehabilitacją niemowlęta i dzieci dotknięte schorzeniami układu nerwowego, wadami genetycznymi i autyzmem.
Organizacja nasza działa w dziedzinie pomocy społecznej rehabilitacji, edukacji nieformalnej oraz szerzy idee wolontariatu wśród społeczności lokalnej.

NASZE OSIĄGNIĘCIA

Nasze największe osiągnięcia to:

 • zorganizowanie pomocy w nauce dla 52 osobowej grupy dzieci i młodzieży z poważnymi problemami w nauce, których rodziców nie stać na opłacenie korepetycji (dzięki naszym działaniom dzieci otrzymały promocję do klasy następnej).
 • zorganizowanie świetlicy środowiskowej z dożywianiem dla 25 dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich oraz dysfunkcyjnych, które cierpią niedostatek żywności oraz wyposażenie ich w podręczniki szkolne, przybory i zeszyty.
 • objęcie opieką profilaktyczno – wychowawczą 17-sto osobową grupę młodzieży sprawiającą poważne problemy wychowawcze, niejednokrotnie karane, kierowane do nas przez Sąd Rejonowy w Łowiczu (dzięki naszym działaniom osoby te nie trafiają do Zakładów Poprawczych).
 • pozyskaliśmy do pracy z uczniami 20 kolejnych wolontariuszy,
 • zebraliśmy 3 tony żywności, które rozdaliśmy najuboższym rodzinom z terenu Łowicza i powiaty łowickiego.
ZARZĄD STOWARZYSZENIA

W skład ZARZĄDU STOWARZYSZENIA wchodzą:

 1. mgr Krzysztof Błaszczyk – Przewodniczący,
 2. mgr Anna Słupska – Wice Przewodnicząca,
 3. mgr Renata Ledzion-Pytkowska – Sekretarz,
 4. Bogusława Grabowska – Skarbnik,
 5. mgr Elżbieta Błaszczyk – Członek Zarządu (odpowiedzialna za współpracę z Bankami Żywności)

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

Aktualne sprawozdania finansowe Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu NADZIEJA w Łowiczu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (w zakładce SPRAWOZDANIA OPP).